Openingstijden: maandag 13.00 - 20.00 uur en vrijdag 8.30 - 18.00 uur

Via onderstaand formulier kun je contact opnemen

Relationship solution and marriage therapy problem as a disconnected couple finding a way to connect as a sexuality or couple psychology concept with 3D illustration elements.
Invalid Email
Invalid Number

Ga alsjeblieft zorgvuldig door de volgende bepalingen en voorwaarden.

Aanmelden kan met of zonder verwijzing van een huisarts, specialist of generalist van de gemeente.

Gespreksduur

Een individueel behandelgesprek duurt 50 minuten (individueel) of 75 minuten ( relatie, gezin). In overleg kan een afwijkende gespreksduur worden afgesproken.

Afzeggen/verzetten van afspraken

Als je verhinderd bent of de afspraak wilt wijzigen, is het fijn als je dit zo snel mogelijk laat weten, bij voorkeur uiterlijk 24 uur van te voren. Dit kan telefonisch (een voicemailbericht inspreken is voldoende), of via het versturen van een e-mail, SMS of WhatsApp bericht. Zeg je korter van te voren af, dan wordt de gereserveerde tijd bij jou in rekening gebracht, tenzij er sprake is van een overmachtssituatie (zoals ziekte). Bij een “no-show” (als je de afspraak niet nakomt en ook niets hebt laten weten) wordt de gereserveerde tijd bij jou in rekening gebracht.

Privacy en Geheimhouding

Als  systeemtherapeut heb ik geheimhoudingsplicht (= beroepsgeheim). Onze gesprekken zijn vertrouwelijk. Tenzij je mij uitdrukkelijk toestemming geeft, deel ik hetgeen je tegen mij vertelt niet met anderen.

De enige wetmatige uitzondering op deze regel is als er sprake is van (een vermoeden van) (zeer dreigend) gevaar. In dat geval ben ik verplicht een melding te maken bij de daarvoor bevoegde instanties.

Het kan zijn dat ik je vraagstelling bespreek tijdens een intercollegiaal overleg (intervisie, supervisie). Daarbij deel ik echter nooit je persoonsgegevens.

Dossiervorming

Aan het begin van de behandeling wordt een behandelovereenkomst opgesteld. Ik maak voornamelijk werkaantekeningen, zijnde "het dosier". Deze kun je ten alle tijden inzien. Na het beiendigen van de relatiegesprekken vernietig ik de werkaantekeningen. Als ik in opdracht van een andere organisatie werk, kan het zijn dat ik aantekeningen in een dossier bijhoud. Je bent daar altijd van op de hoogte.

Klachten

Wanneer je, ondanks mijn inspanningen om je zo adequaat mogelijk te helpen, klachten hebt over de behandeling, dan wil ik je vragen om dat met mij te bespreken. Ik ga ervan uit dat we samen tot een oplossing komen. Mocht dat niet lukken, dan kun je een beroep doen op de klachtenprocedure van de NVPA. Ik ben aangesloten bij RBCZ, die zorgdraagt voor de klachten- en geschillenregeling.

Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder mijn beroepsaansprakelijkheid wordt uitbetaald.

Kosten en betaling

Na elke afspraak stuur ik een factuur die binnen 14 dagen voldaan dient te worden. In overleg kan ik betalingsverzoek via what's app sturen.

De kosten voor de behandelingen worden niet vergoed vanuit de basisverzekering. Wel wordt er vaak een (gedeeltelijke) vergoeding geboden vanuit de aanvullende verzekering van de zorgverzekering. De zorg valt dan onder psychosociale of alternatieve zorg. De rekening dien je zelf in bij je zorgverzekeraar.

Please check the captcha to verify you are not a robot.