PRIVACYREGELEMENT

Janny van Es Praktijk voor gezin & relatie, gevestigd te Gouda en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71644482, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Janny van Es Praktijk voor gezin & relatie met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Janny van Es Praktijk voor gezin & relatie persoonsgegevens verwerkt:

a. (potentiële) patiënten;

b. bezoekers aan de Janny van Es Praktijk voor gezin & relatie;

c. bezoekers van www.praktijkjannyvanes.nl;

d. alle overige personen die met Janny van Es Praktijk voor gezin & relatie contact opnemen of van wie Janny van Es Praktijk voor gezin & relatie persoonsgegevens verwerkt.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Janny van Es Praktijk voor gezin & relatie verwerkt persoonsgegevens die:

a. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;

b. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;

c. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Janny van Es Praktijk voor gezin & relatie zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina's en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;

d. Voor toepassingen van e-health met toestemmingen van de betrokkenen

3. Doeleinden verwerking

Janny van Es Praktijk voor gezin & relatie verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a. het uitvoeren van een behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;

b. het onderhouden van contact en verstrekken vaninformatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;

c. het verbeteren van de praktijkwebsite www.praktijkjannyvanes.nl;

4. Rechtsgrond

Janny van Es Praktijk voor gezin & relatie verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;

b. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een behandelovereenkomst.

c. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een dossier bij te houden.

d. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

5. Verwerkers

Janny van Es Praktijk voor gezin & relatie kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Janny van Es Praktijk voor gezin & relatie persoonsgegevens verwerken. Janny van Es Praktijk voor gezin & relatie sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt. Deze is op aanvraag in te zien.

6. Persoonsgegevens delen met derden

Janny van Es Praktijk voor gezin & relatie deelt persoonsgegevens met derden, slechts met uitdrukkelijke instemming van betrokkene of als het voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Janny van Es Praktijk voor gezin & relatie deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

8. Bewaren van gegevens

Janny van Es Praktijk voor gezin & relatie bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Janny van Es Praktijk voor gezin & relatie hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

a. medische gegevens: ten minste 20 jaar na het einde van de behandelovereenkomst (volgens WBGO);

b. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;

c. in overleg kan dossier meegegeven worden aan client, dan wel vernietigd worden.

9. Wijzigingen privacyregelement

Janny van Es Praktijk voor gezin & relatie kan dit privacyregelement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacyregelement wordt op de website van Janny van Es Praktijk voor gezin & relatie gepubliceerd. Het is verstandig dit privacyregelement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

10. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Janny van Es Praktijk voor gezin & relatie te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Janny van Es Praktijk voor gezin & relatie door een e-mailbericht te sturen naar janny@praktijkjannyvanes.nl

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Janny van Es Praktijk voor gezin & relatie persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Janny van Es Praktijk voor gezin & relatie  door een e-mailbericht te sturen naar janny@praktijkjannyvanes.nl . Een klacht tracht ik naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de SCAG.

 

Janny van Es

Systeemtherapeut
Email: info@praktijkjannyvanes.nl
Tel. 06-39390075
_MG_6377